Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

            V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

            Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

            Obchodné meno:     SALATÍN, s.r.o.

            Sídlo:                         Partizánska Ľupča 552, Partizánska Ľupča 032 15

            IČO:                           36010332

            Tel.:                            +421911650335

            E-mail:                       office@salatinsro.sk


            Berieme spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedne a vážime si vaše súkromie, preto sme prijali všetky potrebné opatrenia na jeho ochranu a na zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to telefonicky, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktných údajov.

            Vaše osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formuláru na našich webových stránkach budeme spracúvať vtedy, keď nám budete adresovať akúkoľvek vašu požiadavku alebo otázku. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na vaše otázky a splnili vaše prípadné požiadavky, teda právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, tiež následný zmluvný vzťah medzi nami a vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia vám však nebudem môcť odpovedať a splniť vaše požiadavky.

            Budeme spracúvať osobné údaje vás, našich zákazníkov, klientov, dodávateľov tovarov a služieb – zmluvných partnerov, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu súvisiaceho s našou činnosťou. Tieto osobné údaje spracúvame bez súhlasu zmluvných strán za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov v oblasti výroby, spracovania a predaja mäsa a mäsových výrobkov vrátane reklamácií tovarov a služieb a komunikácie so zmluvnými partnermi. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia by sme nemohli riadne plniť zmluvu s vami, preto, ak chcete využívať naše služby, ste povinní uviesť vaše správne a aktuálne osobné údaje. Ďalej ich budeme spracúvať za účelom plnenia našich zákonných povinností, vyplývajúcich hlavne zo zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa, reklamácie (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa), tiež zákonných povinností napr. v oblasti účtovníctva a správy daní, správy registratúry a podobne, preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, adresu trvalého pobytu, adresu na doručenie, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje. Pri online platbe kartou nespracúvame údaje o platobnej karte, tieto údaje spracováva tretia strana, poskytovateľ online platieb. Tiež môžeme spracúvať vaše osobné údaje aj za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby.

             Tiež spracúvame osobné údaje našich zákazníkov na účely marketingu, s cieľom podpory predaja našich produktov, formou zasielania newslettra, v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je náš oprávnený záujem, ktorým je naša potreba informovať svojich zákazníkov o výhodných ponukách, zľavách a nových produktoch. Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať marketingové ponuky, môžete ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

Osobné údaje osôb, nachádzajúcich sa v našich objektoch, spracúvame aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť majetok a iné naše hodnoty, preto je takéto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.         

            Pri komunikácii s vami prostredníctvom našich webových stránok a pre ich funkčnosť spracúvame cookies a iné online identifikátory, ktoré môžu viesť k individuálnej identifikácii. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. mobilný telefón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Cookies používame s vašim súhlasom za účelom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súhlas udeľujete povolením použitia jednotlivých druhov cookies prostredníctvom našich stránok. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom našich stránok, resp. zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Informácie o tom, aké cookies spracúvame, sú uvedené na našich stránkach v samostatnom vyskakovacom okne, ktoré sa otvorí pri prvej návšteve našich stránok.

            Funkcie a služby sociálnych sietí, ktoré môžete využívať prostredníctvom stránok na sociálnej sieti Facebook nám slúžia na prezentáciu našich služieb. Tieto podliehajú zásadám ochrany osobných údajov týchto sietí, preto informácie právach dotknutých osôb a možnostiach nastavenia parametrov sú uvedené na stránkach týchto poskytovateľov služieb sociálnych sietí. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Ak používate tieto služby, môžeme použiť aj osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí. Ako dotknuté osoby sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky a s dodatkom o prevádzkovateľoch.

             K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného koncového zariadenia, z ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku, cookies. Keďže takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť tieto osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 Nariadenia. Informácie o tom, ako Facebook spracúva cookies, sú uvedené v jeho zásadách používania súborov cookies.

            Na svojich webových stránkach nevyužívame žiadne nástroje Facebook, ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“, ani nástroje pre marketingové účely ako je napríklad tzv. pixel.

            Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré nám poskytujú informačné systémy a cloudové platformy, poskytovateľom, ktorí zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom, sprostredkovateľom, ktorých sme písomne poverili spracúvaním osobných údajov, teda ich poskytujeme príjemcom, resp. tretím stranám, aby sme si splnili naše povinnosti vyplývajúce nám zo zmluvy, z právnych predpisov alebo vtedy, keď nám na to dáte svoj súhlas. Ďalej ich môžeme poskytnúť orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Zároveň vyhlasujeme, že neposkytujeme osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

            Vaše osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame počas doby našej vzájomnej komunikácie a následne po dobu 2 roky po jej ukončení. Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame po dobu nevyhnutnú  na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov až do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu 10 rokov od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (zmluva o poskytovaní služieb, reklamácia, vymáhanie pohľadávok…), po dobu nevyhnutnú na plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a pod. (účtovné doklady sú uchovávané 10 rokov, objednávky 3 roky).

Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 72 hodín, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov. Po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú tieto bezodkladne zlikvidované.

            Poučenie o vašich právach.

            Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto práva.

 1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
 2. Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili vaše neúplné osobné údaje.
 3. Právo na vymazanie (zabudnutie) vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
 4. Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:
  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov.
  • namietate spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
 5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
 6. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje náš závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
 7. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, zabezpečíme bez zbytočného odkladu likvidáciu vašich osobných údajov.
 8. Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
 9. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

            Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní vašej žiadosti sme povinní overiť si vašu totožnosť. O postupe overenia vašej totožnosti vás budeme informovať pri reakcii na vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

            Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.